Daiwa ( Daiwa ) Spinning Cocherete 17 Ribatexikurabu 4000
Daiwa Fune Sao kyokuei yarīka 82 MH-175 AGS Rod heterololigo Jigging